การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ ในประเทศไทย

ปัจจุบันนี้ มีคู่รัก เป็นจำนวนมาก ที่มีความต้องการจะจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย ซึ่ง ในแต่ละพื้นที่ แต่ละจังหวัด ก็จะมีกระบวนการ และขั้นตอน ที่แตกต่าง กันเล็กน้อย ดังนั้น ก่อนที่คุณจะดำเนินการจดทะเบียน คุณจึงควรไปติดต่อที่ อำเภอนั้น ๆ เสียก่อน เพื่อสอบถามเอกสารที่ต้องเตรียม และนัดเวลาในการทำการจดทะเบียนค่ะ

เอกสารที่ต้องเตรียม

ฝ่ายหญิง (สัญชาติไทย)
1. คำร้องขอนิติกรณ์
2. คำร้องขอจดทะเบียนสมรส
3. บัตรประชาชนฉบับจริง และสำเนา
4. ทะเบียนบ้านฉบับจริง และสำเนา
5. ทะเบียนหย่าฉบับจริง และสำเนา (ถ้ามี)
6. ใบรับรองแพทย์ระบุว่าไม่ได้ตั้งครรภ์ (กรณีฝ่ายหญิงหย่าขาดมาน้อยกว่า 310 วัน)
7. เอกสารอื่น ๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล

ฝ่ายชาย (กรณีเป็นต่างชาติ)
1. คำร้องขอนิติกรณ์
2. คำร้องขอจดทะเบียนสมรส
3. หนังสือเดินทางฉบับจริง และสำเนา
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. ทะเบียนหย่าฉบับจริง และสำเนา (ถ้ามี)
6. เอกสารอื่น ๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล
7. หนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูตหรือสถานกงสุลหรือองค์การของรัฐบาลประเทศนั้น มอบหมาย พร้อมแปลและรับรอง
8. เอกสารแปลใบรับรองสถานภาพโสด เป็นภาษาไทย พร้อมรับรองเอกสารจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
9. หลักฐานสถานภาพทางการเงิน เช่น เอกสารเดินบัญชี สลิปเงินเดือน

ขั้นตอนในการขอจดทะเบียนสมรส

– การจดทะเบียนสมรส สามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนได้ทุกแห่ง โดยไม่ต้องคำนึงถึงภูมิลำเนาของ คู่สมรส
– คู่สมรสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องนำบิดาและมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมมาให้ความยินยอม
– พยานบุคคลจำนวน 2 คน (ล่าม 1 คน)

วีซ่าแต่งงาน ติดตามสามี/ภรรยา สัญชาติไทย NON- O Marriage

ระยะเวลาในการอยู่อาศัย 1 ปี วีซ่าแต่งงาน หรือวีซ่าติดตามสามี – ภรรยา ชาวไทย สำหรับชาวต่างชาติที่จดทะเบียนสมรสกับชาวไทยและต้องการพำนักอยู่ในประเทศไทย

คุณสมบัติ

1. ชาวต่างชาติมีวีซ่าประเภท Non – Immigrant O
2. มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์
3. กรณีสมรสกับหญิงไทย ฝ่ายสามีซึ่งเป็น คนต่างชาติ ต้องมีรายได้เฉลี่ยทั้งปีไม่น้อยกว่า เดือนละ 40,000 บาท หรือเงินฝากใน ธนาคารในประเทศไทยคงอยู่ในบัญชีตลอดระยะเวลาย้อนหลัง 2 เดือน ไม่น้อยกว่า 400, 000 บาท เพื่อไว้ใช้จ่ายในรอบปี

เอกสารในการสมัคร

1. พาสปอร์ต ตัวจริง และ สำเนาทุกหน้าพร้อมลายเซ็น
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้านของภรรยา 1 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาบัตรประชาชนของภรรยา 1 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
5. สำเนาทะเบียนสมรส และ สำเนาใบบันทึกสมรส อย่างละ 1ใบ ทั้งคู่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
6. สำเนาใบเกิดลูก ทุกคน 1 ใบ (ถ้ามี)
7. สำเนาทะเบียนบ้านลูก ทุกคน 1 ใบ (ถ้ามี)
8. สมุดแบงก์ ธนาคารกสิกร หรือ ไทยพาณิชย์ เล่มจริง และ สำเนาหน้าแรก พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
9. รูปถ่ายแต่งงาน และ รูปถ่ายครอบครัว 10 ใบ ก็อบปี้สีลงกระดาษ A4, 2 รูป ต่อ 1 แผ่น (ห้ามขาวดำ)

ข้อควรรู้
1. ต้องไปรายงานตัวที่ ตม.ทุก ๆ 90 วัน
2. ก่อนการเดินทางออกนอกประเทศต้องทำ Re -Entry ทุกครั้ง เพื่อรักษาสิทธิ์หลังจากกลับมาจากต่างประเทศ หากท่านมิได้ทำ Re-Entry ท่านจะถูกยกเลิกวีซ่าโดยอัตโนมัติ
3. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า ประมาณ 3-4 สัปดาห์