วีซ่าเกษียณอายุ Non-Immigrant (O-A)

ระยะเวลาในการอยู่อาศัย 1 ปี

คุณสมบัติ

1. ต้องมีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป
2. ได้รับการตรวจลงตราประเภท O แล้ว ถ้าคุณมีวีซ่าประเภทอื่น คุณจำเป็นต้องมีการสมัครวีซ่าประเภท O ที่อยู่ได้ 90 วันก่อน จึงจะสามารถเปลี่ยนเป็น วีซ่าประเภท O-A ได้
3. คุณต้องมีหลักฐานทางการเงิน โดยมีรายได้ไม่น้อยกว่าเดือน 65,000 บาท หรือ ณ วันยื่นคำขอ คุณมีเงินฝากธนาคารในประเทศไทย ย้อนหลัง 3 เดือน ไม่น้อยกว่า 800,000 บาท เฉพาะปีแรกของการยื่นคำขอ คุณจำเป็นต้องมีเงินจำนวนดังกล่าวอยู่ในธนาคารไม่น้อยกว่า 60 วัน หรือ มีเงินได้รอบปี รวมกับเงินฝากธนาคาร ไม่น้อยกว่า 800,000 บาท ณ วันที่ยื่นคำขอ
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุอย่างน้อย 18 เดือน

เอกสารในการสมัคร

1. แบบฟอร์มคำร้อง
2. พาสปอร์ตเล่มจริง และสำเนาทุกหน้าแม้แต่หน้าเปล่า พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
3. รูปถ่าย 2 นิ้ว (4X6 cm) พื้นหลังสีขาว 3 รูป ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
4. หลักฐานทางการเงิน ที่คุณต้องแนบอย่างใดอย่างหนึ่ง
หนังสือรับรองรายได้จากเงินบำนาญอย่างน้อย 65,000 บาท หลังหักภาษีต่อเดือน ต้นฉบับ 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ พร้อมลายเซ็น และตราประทับ
หรือ หนังสือรับรองจากธนาคารในประเทศไทย ที่แสดงยอดเงินสดฝากไม่น้อยกว่า 800,000 บาท ต้นฉบับ 1 สำเนา 1 ฉบับ พร้อมลายเซ็น และตราประทับ หรือสำเนาใบแจ้งยอดจากธนาคาร
หรือ หลักฐานแสดงยอดเงินฝากในธนาคาร รวมกับ รายได้ต่อเดือน ตลอดทั้งปี รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 800,000 บาท ต่อปี
การฝากเงินในประเทศไทย ให้เปิดบัญชีกับธนาคารกสิกร หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยให้สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรก พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
5. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 3 เดือน ยืนยันว่าคุณไม่มีโรคต้องห้าม 6 โรค
6. จดหมายรับรองความถูกต้อง ที่คุณไม่มีประวัติอาชญากรรม อายุไม่เกิน 3 เดือน
7. ประกันสุขภาพ วงเงิน 400,000 บาทสำหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน และ 40,000 สำหรับการรักษาผู้ป่วยนอก ประกันสุขภาพต้องครอบคลุมระยะเวลา วีซ่าของคุณ
8. ใบ ตม.6
9. หลักฐานที่พักอาศัย เช่น สัญญาเช่า สัญญาซื้อขายคอนโด โฉนดคอนโด ใบเสร็จการชำระเงินต่าง ๆ

ข้อควรรู้
1. ผู้ยื่นคำขอต้องมีการแจ้งที่พักอาศัยตามมาตรา 38 พร้อมแสดงหลักฐานใบแจ้งที่พักอาศัย
2. คุณต้องไปรายงานตัวที่ ตม. ทุกๆ 90 วัน (7 วันก่อนสิ้นสุดระยะเวลา 90 วัน)
3. ถ้าจำเป็นต้องมีการเดินทางเข้า ออก ประเทศ หลายครั้ง ให้ขอวีซ่าประเภท Multiple Visa และต้องทำการ Re – Entry ก่อนออกเดินทาง โดยคุณสามารถทำได้ที่ แผนกตรวจคนเข้าเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ หากคุณไม่ ทำ Re -Entry วีซ่าของคุณจะสิ้นสุดลงทันที
4. การทำ Re – Entry สามารถทำได้ 2 แบบคือ
4.1 แบบ Single Re – Entry ใช้ได้ครั้งต่อครั้ง ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
4.2 แบบ Multiple Re – Entry ใช้ได้มากกว่า 1 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 3,800 บาท
5. การขอวีซ่า ผู้ยื่นคำขอต้องมาดำเนินการด้วยตนเองทุกครั้ง

ค่าธรรมเนียมวีซ่า 5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการต่อวีซ่า 1900 บาท