STV Visa (วีซ่าท่องเที่ยวพิเศษ) 90 + 90 + 90 วัน = 270 วัน

ระยะเวลาในการพำนักเริ่มต้นที่ 90 วัน และสามารถต่อวีซ่าได้ครั้งละ 90 วัน 2 ครั้ง รวมเป็น 270 วัน เป็นวีซ่าการท่องเที่ยวระยะยาวสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีที่พัก หรืออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย หรือมีครอบครัวอยู่ในประเทศไทย

เอกสารในการสมัคร

1. COE
2. พาสปอร์ต ที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 12 เดือน
3. รูปถ่าย
4. ประกันโควิด ครอบคลุมการรักษาพยาบาล Covid 19 วงเงินประกัน 100,000 US ดอลล่าร์
5. ประกันสุขภาพสำหรับผู้ป่วยนอก วงเงิน 40,000 บาท และผู้ป่วยใน วงเงิน 400,000 บาท
6. ใบจองโรงแรมกักตัว ASQ หรือ ALQ
7. หลักฐานของผู้ที่มีทรัพย์สิน หรือ คอนโดในประเทศไทย หรือผู้หลักฐาน สัญญาเช่า ในการเช่าที่พัก เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน หลังจากสิ้นสุดการกักตัว
8. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
9. ใบตรวจสุขภาพ Fit to Fly ก่อนออกเดินทาง 72 ชั่วโมง
10. ใบตรวจหาโควิด 19 ก่อนออกเดินทาง 72 ชั่วโมง
11. ต.8
12. Declaration Form
13. ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ThailandPlus

เงื่อนไขวีซ่า สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564