วีซ่าท่องเที่ยว (TR visa) 60 +30 วัน

ระยะเวลาในการอยู่เพื่อการท่องเที่ยว คือ 60 วัน และสามารถขออยู่ต่อได้อีก 30 วัน

เอกสารในการสมัคร

1. COE (ใบขออนุญาตเพื่อเข้าประเทศไทย)
2. หนังสือเดินทางฉบับจริง ที่มีอายุอย่างน้อย อีก 6 เดือน และสำเนาหนังสือเดินทาง
3. รูปถ่าย พื้นหลังสีขาว ขนาด 45 X 35 mm. 2 รูป ภาพสี มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
4. ตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ
5. ประกันสุขภาพ วงเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 US dollar ครอบคลุมการรักษาพยาบาล Covid-19
6. ใบจองโรงแรมกักตัว 10 วัน , ASQ or ALQ
7. หลักฐานที่อยู่อาศัย กรณีเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ในประเทศไทย หรือ ใบจองโรงแรม
8. หลักฐานทางการเงินอย่างน้อย 3 เดือน ที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือน หรือ หลักฐานการรับเงินเกษียณ
9. ผลการตรวจ โควิดที่เป็นลบ ภายใน 72 ชม.
10. ต.8
11. Declaration form
12 Download application “ThailandPlus