ประเทศออสเตรีย

วีซ่าเยี่ยมเยียน ครอบครัวหรือ เพื่อน

อัพเดทสถานการณ์ COVID19

สถานการณ์ – มาตรการระดับเข้มข้น

ไทยไม่ได้ถูกระบุอยู่ในประเทศที่ยกเว้นในการเดินทางเข้าประเทศ ฉะนั้น หากต้องการเดินทางต้องติดต่อที่สถานทูต โดยตรง

ข้อมูลเพิ่มเติม
สถานทูตออสเตรีย

วีซ่าระยะสั้น 90 วัน

เอกสาร

1. แบบฟอร์มใบสมัครวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
2. รูปถ่าย ขนาดกว้าง 35 มม. สูง 45 มม. พื้นหลังสีขาว 2 ใบ อายุไม่เกิน 6 เดือน
3. หนังสือเดินทาง ควรมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนหลังจากการเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเชงเก้น และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าในหนังสือเดินทาง
4. การจองตั๋วเครื่องบินไปกลับ
5. ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
6. หนังสือรับรองการทำงานตัวจริง 1 ฉบับ ที่รับรองโดยองค์กร อายุไม่เกิน 1 เดือน ถ้าประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้ใช้ใบจดทะเบียนการค้า ถ้าไม่ได้ประกอบอาชีพ ผู้สมัครต้องทำหนังสือชี้แจงรายได้ในชีวิตประจำวัน
7. เอกสารทางการเงิน เช่น สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน หรือ ใบรับรองรายได้จากธนาคาร ไม่เกิน 1 เดือน
8. สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางของผู้สมัคร 2 ชุด
9. สำเนาวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้า
10. สำเนาตราประทับการเข้าออกที่เกี่ยวข้องไปยังพื้นที่เชงเก้น
11. สำเนาวีซ่าที่เกี่ยวข้องหากมีอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า
12. หากแต่งงานหรือเกี่ยวข้องกับพลเมืองออสเตรีย / สหภาพยุโรปต้องมีตัวจริงและสำเนาทะเบียนสมรส
13. ประกันภัยการเดินทาง ครอบคลุมตลอดระยะเวลาการพำนัก ความคุ้มครองขั้นต่ำ 30,000 ยูโร ครอบคลุมทุกประเทศในกลุ่มเชงเก้น
14. หากเป็นนักเรียนสมัครต้องมีจดหมายต้นฉบับจากโรงเรียน
15. สำหรับผู้เยาว์ที่สมัคร (อายุต่ำกว่า 18 ปี)
– ถ้าไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา หรือ มารดา จำเป็นที่จะต้องมีหนังสือยินยอมที่ออกจากอำเภอ พร้อมแปล ภาษาอังกฤษ หรือ ถ้าเดินทางพร้อมกัน แต่บิดาหรือมารดา มีวีซ่าอยู่แล้วสามารถที่จะแสดงหน้าสำเนาหนังสือเดินทางของบิดาหรือมารดา พร้อมกับ สำเนา หน้าวีซ่า Schengen ที่ยังมีอายุการใช้งานได้ แนบพร้อมกับตั๋วเครื่องบินที่สามารถยืนยันได้ว่าไปพร้อมกันจึงจะสามารถยกเว้น หนังสือยินยอมได้
– ในกรณีที่บิดามารดา ได้แยกทางกันนั้น จำเป็นที่ บิดา หรือ มารดา จะต้องแสดงหนังสือ ปกครองบุตรที่ถูกต้องทางกฏหมาย ( ป.ค. 14 ) พร้อม แปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษา เยอรมัน หรือ ถ้าในกรณีทะเบียนหย่า ระบุชัดเจนว่า ผู้เยาว์ อยู่อำนาจการปกครอง ของ บิดา หรือ มารดา ก็ใช้แทนกันได้ พร้อม แปลเป็น ภาษา อังกฤษ หรือ ภาษา เยอรมัน พร้อมใบสูติบัตร ของผู้เยาว์ เพื่อใช้ในการเชี่ยมโยงความสัมพันธ์

สำหรับผู้ที่จะไปพักกับเพื่อนคนรู้จักหรือญาติต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมเหล่านี้
1. จดหมายเชิญจากเพื่อนคนรู้จักหรือญาติ
2. หลักฐานรายได้ของผู้เชิญ (เช่นหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลังสามเดือน)
3. หลักฐานทางการเงินของผู้เชิญ (สลิปธนาคาร ฯลฯ )
4. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เชิญ
5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เชิญที่มีถิ่นที่อยู่หลักในออสเตรียที่ออกโดยสำนักทะเบียนกลาง
6. สัญญาเช่าบ้านหรือหลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน. (สำเนาโฉนดที่ดิน)

*ในกรณีเยี่ยมเยือน และท่านได้รับเชิญโดยชาวออสเตรีย หรือบุคคลที่มีถิ่นฐานในประเทศออสเตรีย หากไม่สามารถแสดงหลักฐานทางด้านการเงินและที่พักของตัวท่านเองได้ ท่านจะต้องยื่นหนังสือเชิญรับรองโดยสถานีตำรวจที่คนเชิญอาศัยอยู่ รหัสเชิญจากสถานีตำรวจที่ออสเตรีย พร้อมทั้งยื่นสำเนาหนังสือเดินทางของคนเชิญ ( เพื่อน ญาติ หรือคู่สมรส )

การยื่นคำร้องขอวีซ่าผู้สมัครไม่สามารถยื่นคำร้องมากกว่า 90 วัน ก่อนวันเดินทางได้ตามกฏและข้อบังคับวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้นนั้น อนุญาติให้ยื่นคำร้องล่วงหน้าก่อนวันเดินทางได้ไม่เกิน 90 วันเท่านั้น

อย่างไรก็ตามผู้สมัครจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง

เอกสารทั้งหมดที่ใช้ประกอบกับการสมัครยื่นขอวีซ่า ผู้สมัครควรแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาเยอรมัน สำหรับเอกสารที่ใช้รับรองสถานะทางด้านการเงิน และอาชีพจะต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรียที่กรุงเทพ รับผิดชอบดำเนินการยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับประเทศสโลวาเนียและมอลต้า วีซ่าระยะสั้นเท่านั้น (วีซ่าประเภทธุรกิจ นักเรียน ท่องเที่ยว และเยี่ยมเยือน) และเอกสารในการยื่นคำร้องของประเทศ มัลต้า และ สโลวาเนีย จะใช้เอกสารแบบเดียวกัน