เอกสารวีซ่าท่องเที่ยวเบลเยี่ยม

อัพเดทสถานการณ์ COVID19

สถานการณ์ – มาตรการระดับเข้มข้น
มาตรการฉุกเฉินเพื่อจำกัดการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ตามประกาศกฎกระทรวงวันที่ 28.10.2020 ระบุว่า:
– ห้ามเดินทางไปต่างประเทศโดยไม่จำเป็นสำหรับผู้ที่มีถิ่นที่อยู่หลักในเบลเยียม
– ห้ามเดินทางไปเบลเยียมโดยไม่จำเป็นสำหรับผู้ที่มีถิ่นที่อยู่หลักนอกเบลเยียม

ข้อยกเว้นของข้อจำกัดการเดินทาง
– บุคคลที่มีสัญชาติของสหภาพยุโรป (อันดอร์รา โมนาโก ซานมาริโน และนครวาติกัน ถือเป็นประเทศในสหภาพยุโรป
– ประเทศสมาชิกเชงเก้น หรือมีถิ่นที่อยู่หลักในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป / เชงเก้น
– มีถิ่นที่อยู่หลักในประเทศที่สามที่เบลเยียมถือว่าปลอดภัย (ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ รวันดา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และไทย
– ไทย ไม่สามารถเดินทางเข้าเบลเยี่ยมด้วยวีซ่าท่องเที่ยว หรือเยี่ยมเยียนได้

ข้อมูลเพิ่มเติม
www.vfsglobal.com/belgium/

เอกสาร

1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 3 เดือน หลังจากที่วีซ่าที่ ขอไว้จะหมดอายุ และ หนังสือเดินทางฉบับเก่า (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 1 ชุด
2. สมัคร และทำการ login กรอก แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า
3. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 2 รูป
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. หลักฐานเรื่องที่พัก (ใบจองโรงแรม ฯลฯ)
6. หลักฐานการทำงาน
– หนังสือรับรองการทำงาน ที่ระบุวันลาหยุดงาน (ภาษาอังกฤษ) ในกรณีที่เป็นลูกจ้าง
– หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ในกรณีที่เป็นเจ้าของธุรกิจ
– จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ในกรณีที่เป็น นักเรียน / นักศึกษา
7. หลักฐานด้านการเงิน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, Bank Statement
8. หลักฐานการเดินทางไป และ กลับ (ใบจองเที่ยวบิน) การขอวีซ่า ไม่ต้องแสดงตั๋วเครื่องบิน
9. หลักฐานการทำประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโรหรือ 1,500,00 บาท มีอายุใช้ตลอดระยะเวลา ที่อยู่ในกลุ่มประเทศ เชงเก้น
10. สำหรับผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอม จาก บิดามารดา ที่รับรองโดยอำเภอ และ สูติบัตร (พร้อมสำเนา)

ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าเยี่ยมเยียน
1. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ และปริ้นท์เอกสารออกมา เพื่อนำไปสมัครวีซ่า (ไม่สามารถใช้การกรอกโดยลายมือ)
2. ลงทะเบียนอีเมล เพื่อทำการนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า เมื่อได้รับการนัดหมายแล้ว ให้ปริ้นท์เอกสารการนัดหมาย และนำไปยื่นกับทางศูนย์ยื่นรับคำร้องตามวันนัดหมายของท่าน
3. เมื่อได้รับวีซ่าแล้ว ผู้ยื่นคำร้องควรทำการยืนยันแผนการเดินทางของท่าน
4. เลือกการจัดส่งหนังสือเดินทาง แบบมารับเองที่ศูนย์ยื่นคำร้อง หรือจัดส่งทางไปรษณีย

** สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเบลเยี่ยม ล่วงหน้าอย่างน้อยไม่เกิน 15 วัน แต่ได้ไม่เกิน 90 วัน ก่อนกำหนดเดินทางระยะเวลา
** พิจารณา ไม่เกิน 15 วัน หรืออาจจะ 30 วัน กรณีต้องขอเอกสารเพิ่มเติม