วีซ่า เดนมาร์ค (Denmark) Schengen

อัพเดทสถานการณ์ COVID19

สถานการณ์ – มาตรการระดับเข้มข้น
ข้อควรปฏิบัติในการเดินทางเข้าออกประเทศเดนมาร์ก: สืบเนื่องจากสถานการ์ณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 ประเทศเดนมาร์กได้มีขยายระยะเวลาสำหรับข้อจำกัดในการเดินทางเข้าออกจนถึงวันที่ 5 เมษายน 2564

วันนี้รัฐบาลเดนมาร์กได้ประกาศว่าข้อจำกัดในการเดินทางและการเข้า-ออกเมือง ซึ่งกำหนดให้หมดอายุในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ได้มีการขยายไปถึงวันที่ 5 เมษายน 2564
(อ้างอิงข้อมูลจาก VFS Global visa/Denmark)

ผู้ที่ไม่มีสัญชาติเดนมาร์ก หรือสมรส กับชาวเดนมาร์ก ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศเดนมาร์คได้ ยกเว้นมีเหตุผลที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้น

เอกสารเพิ่มเติมก่อนเข้าเดนมาร์ก

1. ผลตรวจ โควิด PCR Test ที่มีผลเป็น ลบ ก่อนออกเดินทางจากประเทศต้นทาง ก่อนถึงเดนมาร์ก เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
ยกเว้น ผู้โดยสารที่อายุต่ำกว่า 12 ปี
2. ผู้โดยสารอาจจำเป็นต้องแยกตัวเอง เป็นเวลา 10 วัน แต่หลังจาก 4 วัน แล้วมีการตรวจโควิดที่มีผลเป็น ลบ ก็สามารถยกเลิกการกักตัวได้

ข้อมูลเพิ่มเติม
www.thailand.um.dk

สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเดนมาร์ก ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน ก่อนกำหนดเดินทาง

เอกสาร

1. กรอกใบสมัครออนไลน์ และชำระค่าวีซ่า โดยผ่านระบบ
Visa Application Form(ผู้ที่ต้องการขอวีซ่าไป ไอซ์แลนด์ (Iceland) กรีนแลนด์ (Greenland) และ หมู่เกาะแฟโร (the Faroe Islands)
2. หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และ ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน จนถึงวันที่เดินทาง กลับประเทศไทย
3. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก หน้าที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ หน้าที่มีวีซ่า
4. รูปถ่ายสี กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.
5. หลักฐานการทำงาน
– จดหมายรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่งเงินเดือน และวันหยุด (ภาษาอังกฤษ) หรือ
– หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ
– หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
– จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
6. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, Bank Statement กรณีติดต่อธุรกิจ ต้องแสดง หลักฐานการเงินทั้งของส่วนตัว และของบริษัท
7. เอกสารยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน
8. ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินคุมครอง 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
10. เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี) ต้นฉบับและสำเนา
11. จดหมายเชิญจากบริษัท/ บุคคลในเดนมาร์ก
12. แบบฟอร์มตรวจเอกสาร (Checklist) ท่องเที่ยว, ธุรกิจ, เยี่ยมญาติ,เพื่อนแฟนคู่หมั้น,
13. สำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมคือ สูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน และหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งลง ลายมือ ชื่อ บิดา และ/หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครอง ตามกฎหมาย โดยต้องเป็นเอกสาร ที่ออกให้โดย สำนักงานเขต หรือ ที่ว่าการอำเภอ (ในกรณีที่ไม่ได้ เดินทางกับบิดา และ/หรือ มารดา)

ในกรณีเดินทางคนเดียว
หนังสือยินยอมจาก บิดามารดาทั้งตัวจริง และสำเนา รับรองโดยอำเภอ ในกรณี เดินทางกับ ผู้ปกครองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
หนังสือยินยอมจาก ผู้ปกครองอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งตัวจริง และ สำเนา รับรองโดยอำเภอ ในกรณีเดินทางกับ บิดาหรือ มารดา ที่มีอำนาจ ปกครองบุตร แต่เพียงผู้เดียว
หนังสือรับรอง การมีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ทั้งตัวจริง และสำเนา

ใช้เวลาในการพิจารณาคำร้องและดำเนินการ ประมาณ 15 วันทำการ
หนังสือเดินทางราชการไม่ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ 90 วัน

หมายเหตุ
ผู้เดินทางต้องยื่นคำร้องด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับยื่น วีซ่าเดนมาร์ก และต้องนัดหมายล่วงหน้า