วีซ่าฟินแลนด์ (Finland) Schengen

อัพเดทสถานการณ์ COVID19

สถานการณ์ – มาตรการระดับเข้มข้น

เอกสาร

1. แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์
2. หนังสือเดินทางมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และเล่มเก่า (ถ้ามี)
3. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว 1 ใบ (ขนาด 47 mm x 36 mm) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
4. หนังสือรับรองการทำงาน
– จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
– หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
– จดหมายรับรองจาก สถาบัน การศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
5. หลักฐานการเงิน ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร
6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
7. สำเนากรมธรรม์ ประกันสุขภาพเดินทาง และอุบัติเหตุ มูลค่าประกัน อย่างต่ำ 30,000 ยูโร (1,500,000 บาท)

สำหรับเยาวชน (อายุต่ำกว่า 18 ปี) ต้องมีเอกสารเหล่านี้เพิ่มเติม
1. สำเนาสูติบัตรและใบแปลเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับเยาวชน ที่ไม่ได้เดินทาง กับผู้ปกครอง ตามกฎหมาย
2. หลักฐานเกี่ยวกับ อำนาจ ในการปกครอง บุตร จะต้องระบุผู้มีอำนาจ ในการ ปกครองบุตร และต้องออกจาก หน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้อง (กรณีที่เยาวชนอยู่ในการปกครองของ บิดาหรือ มารดาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง)
3. หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ออกนอกประเทศ (กรณีที่เดินทางกับ บิดาหรือ มาดา ท่านใดท่านหนึ่ง หรือ เดินทางกับบุคคลที่สาม) จะต้องมี หนังสือที่ออกจาก ราชการ อย่างถูกต้อง

ระยะเวลาในการดำเนินการ ประมาณ 15 วัน ทำการ สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว
ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการ ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ 90 วัน
วีซ่าท่องเที่ยว ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่า ด้วยตนเอง