วีซ่าเยอรมัน Germany (Schengen)

วีซ่าเยี่ยมเยียน

อัพเดทสถานการณ์ COVID19

สถานการณ์ – มาตรการระดับกลาง
ผู้ที่มาจากประเทศไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศเยอรมนีได้ตามปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติม
www.vfsglobal.com/germany

เอกสาร

1. ฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนผ่านระบบ e-application VIDEX
2. หนังสือเดินทาง (passport) มีอายุใช้ได้อย่างน้อย อีก 3 เดือน โดยนับจากวันสิ้นสุดวีซ่า อายุไม่เกิน 10 ปี ต้องมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า
3. หนังสือเดินทางเล่มเก่า(ถ้ามี) พร้อมสำเนา 2 ชุด และสำเนาหน้าที่เคยได้รับวีซ่าเชงเก้นครั้งก่อน 1 ชุด
3. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน รูปถ่ายต้องเห็นใบหูและคิ้ว เปิดหน้าผาก
4. หนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) เอกสารฉบับจริง และสำเนา
5. หนังสือเชิญจากเยอรมนีที่รับรองค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการ
– จดหมายเชิญระบุชื่อเจ้าของบ้าน, และระบุเวลาของการเข้าพัก
– ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารของผู้สมัคร (ต้นฉบับและมีตราประทับธนาคาร)
– หรือทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อใช้จ่ายในการเดินทาง
6. หลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้เชิญ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเกิด ทะเบียนบ้าน ประวัติการเดินทาง หลักฐานการติดต่อ หลักฐานการถือครองอสังหาริมทรัพย์ร่วมกัน,สมุดบัญชีเงินฝาก,สูติบัติ หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงภาระผูกพันในประเทศไทย ฯลฯ แสดงเอกสารฉบับจริง และสำเนา
7. หลักฐานการทำงาน (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
กรณีลูกจ้าง
– จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุวัน ลาหยุดงาน หรือ
กรณีเจ้าของธุรกิจ
– หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
กรณีนักเรียน นักศึกษา
– จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
8. ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
9. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
10. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
– ใบสูติบัตร (ฉบับจริง และสำเนา)
– หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางคนเดียว หรือไปกับผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่ง โดยเอกสารต้องออกจากอำเภอ แสดงทั้งฉบับจริง และสำเนา หรือเซ็นต์ที่ศูนย์ยื่นคำร้องวีซ่า VFS ด้วยตนเอง
– กรณีผู้ปกครองหย่าร้างกัน หรือไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสกัน ต้องยื่นใบปกครองบุตรที่ออกจากอำเภอ (สำเนา)
– กรณีผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งเสียชีวิต ต้องยื่นใบมรณะบัตร
– กรณีผู้ปกครองไม่สามารถพาผู้เยาว์มาทำเรื่องวีซ่าได้ ให้มอบอำนาจลงลายมือชื่อผู้ปกครองที่ไม่สามารถมาได้ พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทาง
11. สำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
– ใบอนุญาตทำงานฉบับจริง และสำเนา
– ตราประทับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Re-entry)

** ระยะเวลาในการพิจารณา และ ดำเนินการ อนุมัติวีซ่า ประมาณ 15 วันทำการ ผู้เดินทางต้องสแกนลายนิ้วมือ ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าเยอรมัน
** สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเยอรมัน ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 180 วัน ก่อนกำหนดเดินทาง