วีซ่ากรีซ Greece (SC)

ประเภท วีซ่าเยี่ยมเยียน

อัพเดทสถานการณ์ COVID19

สถานการณ์ – มาตรการระดับเข้มข้น

ผู้เดินทางต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเอง ใช้เวลาในการอนุมัติวีซ่าประมาณ 7-14 วันทำการ

ยื่นขอวีซ่าไปกรีซ

1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า
2. หนังสือเดินทาง (Passport) ทีมีอายุเหลือ หลังจาก วันที่จะเดินทางกลับ 3 เดือนเป็นอย่างต่ำ และ มีหน้าว่างติดกัน 2 หน้า พร้อมสำเนา 1 ชุด และหนังสือเดินทางเล่มเก่าถ้ามี
3. รูปถ่ายสีหน้าตรงฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5ซม. สูง 4.5ซม.จำนวน 1 ใบ
4. เอกสารประกอบเพิ่มเติมประกอบใบสมัคร
– สำหรับเด็ก ให้ยื่นสูติบัตร (ภาษาอังกฤษ)
– ส่วนผู้ที่เดินทางกับคู่สมรส ให้ยื่นใบทะเบียนสมรส (ภาษาอังกฤษ)
– สำหรับผู้ขอวีซ่าที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย ให้ยื่น
(a) ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยที่มีอายุอย่างต่ำ 2 ปี (Work permit)
(b) ใบอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (Residence permit) และ
(c) วีซ่าอนุญาตให้กลับเข้ามาในประเทศไทย (Re-entry visa) พร้อมสำเนา 1 ชุด
5. หลักฐานการทำงาน ฉบับจริง
– จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) และหลักฐานการชำระภาษีเงินได้ สำหรับพนักงานประจำ
– หนังสือจดทะเบียนธุรกิจหรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งหลักฐานการชำระภาษี (สำเนาที่มีการรับรอง)สำหรับเจ้าของธุรกิจ
– จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)สำหรับนักเรียน นักศึกษา
(หมายเหตุ หลักฐานการทำงาน ถ้าเป็นเอกสารภาษาไทย จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และมีประทับตรารับรอง จากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ)
6. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน ทั้งสมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง พร้อมสำเนา และ Bank Statement
7. ประกันสุขภาพและ อุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินคุมครอง 30,000 ยูโร หรือ1,500,000 บาท
8. ใบจองตั๋วเครื่องบินระบุวันที่เดินทางไปกลับ
9. หากพำนักบ้านคนกรีก ให้ยื่น จดหมายเชิญตัวจริง ที่ได้รับการรับรอง จากสถานีตำรวจในท้องที่ พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรประชาชน และเอกสารแสดงภาษีรายได้ ของผู้เชิญ พร้อมส่งแฟกซ์หรืออีเมล์ มาที่แผนกวีซ่าที่กรุงเทพฯ ก่อนจะมาติดต่อยื่นวีซ่า
10. ผู้ขอวีซ่าที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีหนังสือยินยอม ให้เดินทางจากบิดาและ มารดา เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมประทับตรารับรอง จากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ