วีซ่าฮังการี Hungary (SC)

ประเภท วีซ่าเยี่ยมเยียน

อัพเดทสถานการณ์ COVID19

สถานการณ์ – มาตรการระดับเข้มข้น

ปิดประเทศ ยกเว้นผู้ที่มีสัญชาติฮังการี และสมาชิกในครอบครัว

ข้อมูลเพิ่มเติม
www.konzuliszolgalat.kormany.hu/besorolasok

เอกสาร

1. แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่าฮังการี ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้เหลือ มากกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 1 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
4. หลักฐานการทำงาน
– จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
– หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
– จดหมายรับรอง จากสถาบัน การศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
5. หลักฐานการเงินย้อนหลัง อย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร โดยมีรายการเดินบัญชีล่าสุด ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ยื่น (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
7. บัตรประจำตัวประชาชน และ ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
8. ประกันสุขภาพเดินทาง และ อุบัติเหตุ ซึ่งแสดงว่า ได้ให้ การคุ้มครอง ความเสี่ยงทุกประเภท มูลค่าประกันอย่าง ต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
9. ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีหนังสือยินยอม จากบิดา มารดา หรือ ผู้แทนทางกฎหมาย ในการรับรองค่าใช้จ่าย

เวลาพิจารณาคำร้อง และดำเนินการ 15 วัน

การชำระ ค่าธรรมเนียมวีซ่าฮังการี จะต้องนำเอกสาร ไปยื่นที่สถานทูตฯก่อน จึงจะได้รับ ใบชำระค่าธรรมเนียม จากนั้นนำไปชำระที่ ธนาคารกรุงเทพ

** โปรดทราบ ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง
** พ่อแม่สามารถยื่นขอวีซ่าแทนลูกที่อายุต่ำกว่า 12 ปีได้