วีซ่าอิตาลี (Italy) Shengen

ประเภท วีซ่าเยี่ยมเยียน

อัพเดทสถานการณ์ COVID19

สถานการณ์ – มาตรการระดับกลาง
คนไทยสามารถเดินทางเข้าอิตาลีได้ตามปกติ

เงื่อนไข
– กักตัวเองที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน โดยต้องมีการกรอกแบบฟอร์มยืนยันการกักตัวเองที่บ้าน (a self-declaration form)
– เมื่อไปถึงอิตาลี ให้ใช้บริการขนส่ง โดยรถส่วนตัว ในการเดินทางเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม
www.infocovid.viaggiaresicuri.it/index_en.html

เอกสารยื่นขอวีซ่าอิตาลี

1. หนังสือเดินทาง ที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไปและมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า (ถ้ามี หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาแนบมาด้วย)
2. รูปถ่ายสี พื้นฉากหลังสีขาวเท่านั้น ขนาด กว้าง 3.5 ซม. x สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด ไม่เห็นฟัน ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพ จากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3. กรอกแบบฟอร์มวีซ่าอิตาลี ให้ครบถ้วน
4. หลักฐานการทำงาน
– จดหมายรับรองการทำงาน ที่ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน วันลาหยุดงาน (ภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเท่านั้น อายุเอกสารไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่น
จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานทูต)
ในกรณีที่เป็น เจ้าของธุรกิจ ใช้ หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ออกไว้ไม่เกิน 90 วัน
– จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเท่านั้น อายุเอกสารไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่น ในกรณีที่เป็น นักเรียน/นักศึกษา
5. หลักฐานการเงิน
สำเนาสมุดบัญชี หรือ Bank Statement (บัญชีออมทรัพย์ธรรมดา) ตัวจริง ย้อนหลัง 3 เดือน ที่ทางธนาคารออกให้ โดยมีรายการเดินบัญชีล่าสุด ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ยื่น
6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
7. ประกันการเดินทางใบประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหต มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
8. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ต้องมี
1. สำเนาสูติบัตรและ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมตัวแปลเป็นภาษาอังกฤษ
2. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ จากบิดามารดา ที่ออกจากทางเขตหรืออำเภอ (ตัวจริงเท่านั้น) โดยเอกสารควรระบุว่า อนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศกับใคร และมีความสัมพันธ์กันอย่างไร พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองเอกสาร ประทับตราจากกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ก่อนนำมายื่นขอวีซ่า

กรณีไปเยี่ยมเยียน เพื่อนหรือครอบครัว ที่อาศัยอยู่ในอิตาลี และผู้เชิญเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้
1. จดหมายมีลายเซ็นต์ของผู้เชิญ(แบบฟอร์มจดหมายเชิญ)
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทางของผู้เชิญ
3. สำเนาใบอนุญาตพำนักในอิตาลี (ถ้ามี)
4. ถ้าคนในครอบครัวเป็นผู้เชิญ จะต้องมีสูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน มาแสดงด้วย
5. ใบ Fidejussione ที่ออกโดยธนาคารสัญชาติอิตาลี ตัวจริงพร้อมสำเนา

ถ้ายื่นวีซ่าก่อนเดินทางน้อยกว่า 5 วันทำการ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมด่วนเพิ่มคนละ 400 บาท

** เวลาดำเนินการ : ประมาณ 5-15 วันทำการ
** เอกสารทุกอย่างต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเอกสารที่ใช้ยื่นต้องมี อายุไม่เกิน 1 เดือน หรือตามที่ระบุไว้
** สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าอิตาลี ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 180 วัน และควรยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ ก่อนเดินทาง