วีซ่าเนเธอร์แลนด์

วีซ่าเยี่ยมเยียน

อัพเดทสถานการณ์ COVID19

สถานการณ์ – มาตรการระดับกลาง
1. คนไทยที่พำนักอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ โดยได้รับการยกเว้นการกักตัว และ ไม่ต้องมีใบตรวจโควิด
2. วีซ่าเยี่ยมเยียน หรือท่องเที่ยว ยังไม่ได้รับอนุญาติ

เงื่อนไข
ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ เนเธอร์แลนด์ ต้องกรอกเอกสาร Health Declaration Form

ข้อมูลเพิ่มเติม
VFS Global/Netherlands

1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และจะต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ท่านเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมกับสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรูปถ่าย ชื่อ-สกุล) จำนวน 2 แผ่น
2. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันทุกหน้าที่มีวีซ่าและตราประทับทุกประเภท จำนวน 1 ชุด
3. กรณีที่หนังสือเดินทางเล่มเก่า (เล่มก่อนหน้าเล่มปัจจุบัน) ชำรุด/เสียหายอย่างหนัก สูญหาย หรือถูกขโมย จะต้องแนบใบแจ้งความที่ระบุข้อเท็จจริงดังกล่าวแนบมาในเอกสารสมัครวีซ่าด้วย
4. รูปถ่ายสี ขนาด 35×45 mm. พื้นหลังสีขาว ไม่สวมแว่น ไม่ยิ้มเห็นฟัน เปิดหน้าผาก เห็นหู (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
5. ใบคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น ซึ่งกรอกอย่างสมบูรณ์ พร้อมลายเซ็น
6. กรมธรรม์ประกันการเดินทาง ซึ่งมีวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอย่างน้อย 30,000 ยูโร หรือเทียบเท่า 1,500,000 บาท
7. หลักฐานทางการเงินของผู้สมัครวีซ่า กรณีที่ท่านรับรองค่าใช้จ่ายเอง กรุณาแนบเอกสารการเงินที่แสดงว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้ ตลอดระยะเวลาการพำนักของท่านที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ เช่น สำเนาสมุดบัญชีธนาคารแสดงความเคลื่อนไหวย้อนหลัง 3 เดือน (อัพเดทจากยอดล่าสุด)
8. สำเนาตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ
9. หนังสือรับรองการทำงาน
กรณีลูกจ้าง ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้ยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน
กรณีนักเรียน ให้ยื่นหนังสือรับรองสถานะจากสถานศึกษา อายุไม่เกิน 3 เดือน
10. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)

หลักฐานของผู้เชิญ
11. เอกสารการเชิญ/การรับรองที่พัก เอกสารนี้จะต้องกรอกอย่างสมบูรณ์โดยผู้เชิญและจะต้องมีการรับรองลายเซ็นของผู้เชิญ จากเทศบาลเมืองในประเทศเนเธอร์แลนด ในกรณีที่ผู้เชิญอาศัยอยู่ประเทศไทย จะต้องติดต่อขอรับรองเอกสารการเชิญ ที่สถาทูตเนเธอร์แลน ประจำประเทศไทย (สำหรับเอกสารการเชิญ/การรับรองที่พัก ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารตัวสำเนาเท่านั้น และเก็บเอกสารตัวจริงใว้กับตัวเอง)
12. สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของผู้เชิญ
13. หลักฐานทางการเงินของผู้เชิญ กรณีที่ผู้เชิญเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่ายทั้งหมด เช่น เอกสารทางการเงินย้อนหลัง 3 เดือน เอกสารการชำระภาษีเงินได้ เอกสารการได้รับเงินบำนาญ เป็นต้น
14. การสมัครวีซ่าสำหรับผู้เยาว์ (ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี)
– ใบสูติบัตรฉบับจริง และสำเนา (แปลภาษาอังกฤษ)
– แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่มีลายเซ็นของผู้ปกครองทั้ง 2 คน
– เอกสารระบุตัวตนของบิดา มารดา ต้องเป็นเอกสารที่มาจากหน่วยงานราชการ มีลายเซ็นที่ชัดเจน ตรงกันตามบัตร และลายเซ็นบนสำเนา ** กรณีที่บัตรประจำตัวของผู้ปกครองของผู้สมัคร (ผู้เยาว์) ไม่มีลายเซ็นของผู้ถือบัตรระบุไว้บนบัตร (เช่นบัตรประจำตัวประชาชน)จะต้องแนบสำเนาของหนังสือรับรองลายเซ็น (a notarized copy) ทั้งฉบับจริงและตัวสำเนา เพื่อเป็นการยืนยันว่าลายเซ็นของผู้ปกครองในแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าของผู้เยาว์ เป็นลายเซ็นของผู้ปกครองจริง
– จดหมายจากทางโรงเรียนของผู้เยาว์ที่ระบุว่ายินยอมให้ผู้เยาว์หยุดเรียนได้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ ถึงวันที่เท่าไหร่ (กรณีที่เดินทางออกนอกประเทศในช่วงที่ไม่ใช่วันหยุดของทางโรงเรียน)
– หากผู้เยาว์เดินทางคนเดียว หรือ เดินทางกับผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่ง (บิดา หรือ มารดา) จะต้องแนบหนังสือยินยอมที่ออกจากทางอำเภอ

ถ้าผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจในการปกครองผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียวท่านจะต้องยื่นเอกสารต่อไปนี้
– สำเนาเอกสารประจำตัวที่เซ็นชื่อของผู้ปกครองที่มีการระบุความรับผิดชอบของผู้ปกครอง
– ใบปกครองบุตรที่ออกจากหน่วยงานราชการ และระบุชื่อผู้ปกครองที่มีอำนาจในการปกครองผู้เยาว์
– แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า
– และถ้าผู้เยาว์เดินทางคนเดียวจะต้องแนบเอกสารยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศจากผู้ปกคองที่มีอำนาจในการดูแลผู้เยาว์ โดยเอกสารจะต้องเป็นฉบับจริงที่ออกจากอำเภอ (พร้อมแนบฉบับแปลภาษาอังกฤษ)
ใบสูติบัตรของผู้เยาว์ (ฉบับจริง + สำเนาฉบับภาษาไทย และฉบับแปลภาษาอังกฤษ)
– หนังสือยินยอมจากทางโรงเรียน(กรณีที่เดินทางไปต่างประเทศในช่วงที่ไม่ใช่วันหยุดของทางโรงเรียน)
15. สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย แต่พำนักอยู่ในประเทศไทย จะต้องแสดงหลักฐานจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า เช่นวีซ่าสำหรับพำนักระยะยาว หรือใบอนุญาตทำงานตัวจริง เอกสารจะต้องมีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 3 เดือน หลังจากที่เดินทางกลับมาจากกลุ่มประเทศเชงเก้น

หมายเหตุ:
– ผู้สมัครจะต้องถือใบนัดหมายเพื่อขอวีซ่า ไปในวันและเวลาที่เข้าไปยื่นเอกสารที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์ทุกครั้ง
– เอกสารจำเป็นที่ใช้ในการสมัครวีซ่าทั้งหมดจะต้องยื่นในวันที่มาสมัครวีซ่าเท่านั้น แปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาดัชต์ แนบต้นฉบับ แปลจากศูนย์รับแปลที่ได้มาตรฐาน