วีซ่าประเทศนอร์เวย์ (SC)

ประเภท วีซ่าเยี่ยมเยียน

อัพเดทสถานการณ์ COVID19

สถานการณ์ – มาตรการระดับเข้มข้น
คนไทยไม่สามารถเดินทางเข้านอร์เวย์ได้ด้วยวีซ่าท่องเที่ยว หรือเยี่ยมเยียน
– คนสัญชาตินอร์เวย์ หรือผู้ที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในนอร์เวย์ หรือผู้ที่แต่งงานกับคนสัญชาตินอร์เวย์
– ผู้ที่เดินทางเข้านอร์เวย์ต้องได้รับการตรวจ PCR Test
– ผู้ที่เดินทางอาจถูกกักตัวเป็นเวลา 10 วัน

ข้อมูลเพิ่มเติม
www.vfsglobal/norway

เอกสาร

1. หนังสือเดินทาง (ทั้งเล่มเก่าและใหม่)ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป และมีหน้าว่าง 2 หน้าเป็นอย่างน้อย และสำเนา พร้อมเอกสารหน้าวีซ่าต่าง ๆ
2. จดหมายปะหน้า (Cover Letter) ของผู้สมัคร
3. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว ไม่สวมแว่น ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน นำมาติดกับจดหมายปะหน้า
4. กรอกเอกสาร Supplementary Questionnaire for Schengen Visa Application
5. ประกันสุขภาพ ครอบคลุมทุกประเทศในกลุ่มเชงเก้น วงเงิน 30,000 ยูโร
6. สำเนาจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ โดยระบุวันในการเดินทาง ไม่เกิน 90 วัน
7. ใบรับรองโสด
8.  สำหรับพนักงานประจำ ต้องมีใบรับรองการจ้างงาน, นักเรียนต้องมีเอกสารยืนยันทางสถาบันการศึกษา, เจ้าของกิจการต้องมีเอกสารบริษัท เช่น สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หากไม่มีงาน ให้แสดงหลักฐานเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน คอนโด
9. เอกสารหลักฐานทางการเงิน เช่น สมุดเงินฝาก ปรับบัญชีย้อนหลัง อย่างน้อย 3 เดือน (สมุดเงินฝากตัวจริงพร้อมสำเนา)
10. เอกสารยืนยันที่พักในประเทศนอร์เวย์

กรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมเอกสารเพิ่ม เติมตามนี้
– หนังสือยินยอม ให้เดินทางจาก บิดามารดา ที่รับรองโดยอำเภอ ตัวจริง และสำเนา
– กรณีถ้าเดินทางกับผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งเท่านั้น ให้ทำหนังสือยินยอม ที่รับรอง โดยอำเภอ ตัวจริงและสำเนา
– ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้อง เดินทางกับ บิดา หรือ มารดา ที่มีอำนาจ ปกครองบุตร แต่เพียงผู้เดียว ให้มีหนังสือรับรอง การมีอำนาจปกครองบุตร แต่เพียงผู้เดียว ตัวจริงและสำเนา

หมายเหตุ
ผู้เดินทางต้องยื่นคำร้องด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับยื่นวีซ่านอร์เวย์ และ ต้องนัดหมาย ล่วงหน้า
ใช้เวลาในการพิจารณาคำร้องและ ดำเนินการ ประมาณ 15 วันทำการ
กรณีที่ไปพักบ้านญาติ เพื่อน หรือแฟน ที่นอร์เวย์ จะต้องมีเอกสารจากนอร์เวย์ดังต่อไปนี้
1. จดหมายเชิญ ต้องระบุจุดประสงค์ในการไปนอร์เวย์ ประเภทและระยะเวลาความสัมพันธ์ของผู้เชิญกับผู้เดินทาง เป็นฉบับจริง มีการลงชื่อ ของผู้เชิญ
2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เชิญ รวมทั้งหน้าที่มีตราประทับเข้า-ออกประเทศไทยด้วย (ถ้าไม่ใช่คนนอร์เวย์ ต้องมีสำเนาใบอนุญาตให้พำนักในนอร์เวย์ด้วย)
3. เอกสารรับรองสถานภาพ

กรณีคนที่อยู่ในนอร์เวย์ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ผู้เดินทาง จะต้องมี “Guarantee Form for Visit” ที่มีตราประทับจากตำรวจในนอร์เวย์ (ตัวจริง พร้อมสำเนา) ด้วย

เอกสารจากผู้เชิญต้องส่งมาทางจดหมายเท่านั้น ไม่ใช่ แฟกซ์ หรือสแกน จากอีเมลล์

** ใช้ตัวจริงแนบยื่นขอวีซ่า ให้นำสำเนาติดตัวไปด้วยเมื่อเดินทางเข้าในเขตเชงเก้น (Schengen Area)
** สามารถยื่นคำร้อง ขอวีซ่านอร์เวย์ ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 180 วัน และควรยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนเดินทาง
สถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ ประจำประเทศไทย รับผิดชอบ 2 ประเทศ ได้แก่ ไทย และกัมพูชา
** สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย (ทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ) ถ้าเดินทางพร้อมกัน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ด้วยวัตถุประสงค์เดียวกัน ให้ยื่นคำร้อง แบบกลุ่ม เพื่อที่จะได้รับผลวีซ่าพร้อมกัน