วีซ่าโปรตุเกส (SC)

วีซ่าเยี่ยมเยียน

อัพเดทสถานการณ์ COVID19

สถานการณ์ – มาตรการระดับกลาง
คนไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศโปรตุเกสได้ตามปกติ

เงื่อนไข
1. ต้องแสดง Passenger Locator Card เมื่อขึ้นเครื่อง
2. ต้องมีผลตรวจโควิด RT-PCR ที่เป็นลบ เป็นเวลา 72 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทางของเที่ยวบินสุดท้ายไปยังโปรตุเกส
ยกเว้น
– ผู้ที่มีสัญชาติโปรตุเกส หรือมีถิ่นที่อยู่
– ผู้ที่อายุน้อยกว่า 2 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม
www.pt.tlscontact.com

เอกสาร

1. ใบสมัครขอวีซ่าพำนักระยะสั้น
2. หนังสือเดินทาง ฉบับจริง และสำเนา ที่ยังเหลืออายุใช้งาน อย่างน้อย 3 เดือน นับจากวันที่เดินทางออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น มีอายุไม่เกิน 10 ปี และต้องมีหน้าวีซ่าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
3. หนังสือเดินทางเล่มเก่า พร้อมสำเนา (ถ้ามี)
4. รูปถ่ายสี ขนาด 3.5 x 4.5 cm. โดยไม่สวมใส่เครื่องประดับบนใบหน้า ต้องให้เห็นใบหู และคิ้ว มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
5. สำเนาการจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ และรายละเอียดแผนการเดินทาง
6. ประกันสุขภาพ และ อุบัติเหตุ ในการเดินทาง มูลค่าประกัน อย่างต่ำ 30,000 ยูโร เที่ยบเท่า 1,500,000 บาท
7. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 3 เดือน รายการเดินบัญชี (Bank statement) ตัวจริงพร้อมสำเนา
8. หลักฐานการทำงาน หรือ การศึกษา
– เจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท ที่ระบุชื่อผู้ยื่นขอวีซ่า
– ลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงาน จากบริษัท หรือ หน่วยงานราชการ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลา หยุดงาน พร้อมวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
– นักเรียน หรือนักศึกษา ใช้หนังสือ รับรอง สถานะการเป็น นักเรียนหรือ นักศึกษา
9. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)

กรณีไปพักที่บ้านญาติ เพื่อน หรือเยี่ยมแฟนที่โปรตุเกส ต้องมีเอกสารเหล่านี้
1. หนังสือรับรองความรับผิดชอบ (Term of Responsibility Letter) ที่ออกโดย หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ที่ผู้เชิญอาศัยอยู่ ตัวจริงพร้อมสำเนา
2. สำเนาหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน หรือใบถิ่นที่อยู่ของผู้เชิญที่โปรตุเกส
3. หลักฐานการทำงานและ รายได้ของผู้เชิญที่โปรตุเกส
4. หลักฐานการเงินของผู้เชิญที่โปรตุเกส
5.เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้เชิญกับผู้ยื่นขอวีซ่า
*ทางสถานทูตโปรตุเกสอาจจะเรียกไปสัมภาษณ์*

หมายเหตุ
– เอกสารที่เป็นภาษาไทย ต้องแนบสำเนาที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือโปรตุเกสด้วย
– ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง สามารถยื่นแทนได้ (กรณีเคยสแกนลายนิ้วมือ เพื่อยื่นวีซ่าเชงเก้นมาก่อนแล้ว)
– ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดาหรือ ผู้ปกครอง ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง

** เวลาดำเนินการและอนุมัติวีซ่า ประมาณ 15 วันทำการ