วีซ่าประเทศสเปน (SC)

อัพเดทสถานการณ์ COVID19

สถานการณ์ – มาตรการระดับกลาง
คนไทยที่มีวีซ่าอยู่อาศัยสามารถเดินทางเข้าประเทศสเปนได้
** ยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยว หรือเยี่ยมเยียน

เงื่อนไข
– ผู้โดยสารต้องกรอกใบควบคุมสุขภาพ FCS ที่แสดงรหัส QR
Link: Spain Travel Health

ข้อมูลเพิ่มเติม
Thailand BLS Spain Visa

**สามารถยื่นคำร้อง ขอวีซ่าสเปน ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 180 วัน และควรยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนเดินทาง

เอกสาร

1. แบบคำร้องขอวีซ่า ที่กรอกโดยหมึกสีน้ำเงิน หรือ ปริ้นท์ออนไลน์
2. หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า สำเนาทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่า 1 ชุด และหน้าแรกอีก 1 ชุด เพื่อเป็นหลักฐานในการรับหนังสือเดินทางคืน
3. รูปถ่าย สี พื้นหลังสีขาว ขนาด 3.5×4.5 cm.จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
4. หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)
– สำหรับผู้ที่เป็นลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้ จดหมายรับรองการทำงาน ที่ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุงาน และ วันลาหยุดงาน
– สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้ หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ
– สำหรับผู้ที่เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้ จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา
5. จดหมายรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคารตัวจริง และ statement จากทางธนาคารย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น และเอกสารที่ออกมาจะต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน)
6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
7. ใบประกันสุขภาพเดินทางและ อุบัติเหต มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

กรณีเยี่ยมเยียนญาติ/คนรู้จัก (และพักที่บ้านของญาติ/คนรู้จัก)
1. หนังสือเชิญ (เอกสารต้นฉบับสีเหลืองเท่านั้น) ที่ลงชื่อโดย “Policia Nacional” (โดยผู้เชิญต้องไปติดต่อ ขอเอกสารดังกล่าวที่ สถานีตำรวจท้องที่ ที่ผู้เชิญมีถิ่นที่อยู่ อยู่ในสเปน)
2. สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาบัตรประชาชนของผู้เชิญ (DNI)
3. จดหมายชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญและผู้เดินทาง
เอกสารที่เป็นภาษาไทย ต้องนำไปแปล และแนบกับเอกสารฉบับแปลด้วย
** การดำเนินการพิจารณาวีซ่าใช้เวลา 15 วันทำการ หรือมากกว่า แล้วแต่กรณี

หมายเหตุ: สำหรับวีซ่าสเปนทุกประเภท
ถ้าหากผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
1. กรณีท่องเที่ยว เยี่ยมเยียน การศึกษา
1.1 จดหมายชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ออกค่าใช้จ่าย และผู้เดินทาง โดยต้องระบุว่า จะออกค่าใช้จ่ายให้ ทั้งหมดด้วย (ผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้จะต้องเป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง สามีและภรรยาเท่านั้น)
1.2 สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
1.3 จดหมายรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคารตัวจริง และ statement จากทางธนาคารย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน ของผู้ที่จะออกค่าใช้จ่ายให้ และจะต้องระบุด้วยว่า ออกค่าใช้จ่ายให้กับใคร (บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น และเอกสารที่ออกมาจะต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน)
1.4 ในกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่ไม่ได้เดินทางและไม่ได้มายื่นใบคำร้องพร้อมกับผู้ปกครอง หรือ บิดาและมารดา ต้องมีหนังสือยินยอมที่ออกมาจากอำเภอ โดยให้ระบุอย่างชัดเจนว่าผู้ปกครอง ยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางพร้อมกับใคร เกี่ยวข้องกันในฐานะอะไร