วีซ่าประเทศสวีเดน (SC)

ประเภท วีซ่าเยี่ยมเยียน

อัพเดทสถานการณ์ COVID19

สถานการณ์ – มาตรการระดับกลาง
คนไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศสวีเดนได้ตามปกติ

เงื่อนไข
ผลตรวจ โควิด PCR Test ที่มีผลเป็น ลบ เป็นเวลาอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ก่อนเดินทางมาถึงประเทศสวีเดน
ยกเว้น
– ผู้โดยสารที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ต้องตรวจ PCR Test
– ผู้ที่มีสัญชาติสวีเดน และผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสวีเดน

ข้อมูลเพิ่มเติม
www.vfsglobal.se/Thailand

เอกสาร

1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น
2. หนังสือเดินทาง( passport) ที่มีอายุอย่างต่ำไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันสุดท้ายที่ออกจากกลุ่มประเทศเชงเก้น มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า (สำเนา 1 ฉบับ)
3. หนังสือเดินทางเล่มเก่า และวีซ่าที่เคยได้รับจากกลุ่มประเทศเชงเก้น(ถ้ามี)(สำเนา 1 ฉบับ)
4. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 1 ใบ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
4. สำเนากรมธรรม์ประกันสุขภาพสำหรับการเดินทาง ครอบคลุมกลุ่มประเทศเชงเก้น และระยะเวลาในการพำนัก คุ้มครองค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาลสำหรับเหตุฉุกเฉิน การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับ วงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ 30,000 ยูโร
5. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
6. เอกสารประกอบอาชีพ
– พนักงานทั่วไป – จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่งงาน ระยะเวลาของสัญญาจ้าง อัตราเงินเดือน
– เจ้าของกิจการ – หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ และหลักฐานรายได้ต่อปี
– นักเรียน/นักศึกษา – จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
7. ผู้เยาว์ อายุต่ำกว่า 18 ปี
– สำเนาสูติบัตร
– หลักฐานอำนาจในการปกครอง
– หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง รับรองจากอำเภอ หรือศาล
6. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร
8. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

หลักฐานผู้เชิญ
1. แบบฟอร์มเชิญ ฉบับต้นฉบับ
2. หลักฐานทางการเงินของผู้เชิญ
3. หลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้รับรอง เช่น ใบทะเบียนสมรส
4. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับรอง พร้อมสำเนาหน้าที่มีตราประทับเข้า ออกไทย
5. หลักฐานที่อยู่อาศัยของผู้เชิญ
6. สำเนาหลักฐานการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน หรือหลักฐานอื่น ๆ ร่วมกัน