วีซ่าสวิสเซอร์แลนด์

ประเภท วีซ่าเยี่ยมเยียน

อัพเดทสถานการณ์ COVID19

สถานการณ์ – มาตรการระดับปานกลาง
คนไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ ด้วยวีซ่าท่องเที่ยวและเยี่ยมเยียน

เงื่อนไข
1. มีใบทดสอบโควิดที่มีผลเป็นลบก่อนออกเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง
2. เด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี
3. ผู้โดยสารต้องกรอกแบบฟอร์ม Contract Tracing Card
4. ผู้โดยสารจะต้องลงทะเบียน Entry form ก่อนการเดินทางมาประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ข้อมูลเพิ่มเติม
VFS Global/Switzerland

เอกสาร

1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า (เอกสารฉบับจริง) ปริ้นท์จากแบบฟอร์มออนไลน์
2. หนังสือเดินทาง ที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 3 เดือน หลังจากเดินทางกลับมา ต้องมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า (สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล 2 ชุด)
3. หนังสือเดินทาง เล่มเก่า (ถ้ามี) (สำเนาหน้าที่ได้รับวีซ่าทุกหน้า)
4. รูปถ่ายสี 1 ใบ ขนาด 3.5×4 cm. พื้นหลังสีขาว รูปถ่ายต้องเห็นใบหูและคิ้ว เปิดหน้าผาก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
5. หนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
6. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินทั้งไป และกลับ
7. ประกันการเดินทาง ความคุ้มครองขั้นต่ำ 30,000 ยูโร สำหรับการรักษาฉุกเฉินในโรงพยาบาลและการส่งตัวกลับประเทศ
8. จดหมายเชิญจากเจ้าบ้าน ที่ระบุชื่อ นามสกุล,วัน เดือน ปี เกิด, สัญชาติ ระยะเวลาของการเข้าพัก และจุดประสงค์ในการเข้าพัก และหลักฐานทางการเงินของผู้เชิญ กรณีผู้เชิญ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
9. กรณีที่เจ้าบ้าน ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับผู้สมัคร กันอย่างเป็นทางการ (boyfriend, girlfriend) เอกสารที่เจ้าบ้านต้องเตรียมคือ สำเนาพาร์สปอร์ต 1 หลักฐานความสัมพันธ์ การพูดคุย
กรณีเจ้าบ้านมีความสัมพันธ์ กับผู้สมัครอย่างเป็นทางการ (married) เจ้าบ้านต้องเตรียม ทะเบียนสมรส หนังสือทะเบียนบ้าน สำเนาพาร์สปอร์ต 1
10. หลักฐานการจ้างงาน
– กรณีลูกจ้าง /หนังสือรับรองการทำงาน โดยระบุวันลา ตำแหน่ง และเงินเดือน
– กรณีเจ้าของกิจการ/ ใบทะเบียนพาณิชย์ที่ระบุชื่อของผู้สมัคร
– กรณีนักเรียน นักศึกษา/ หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ทั้งเอกสารฉบับจริงและสำเนา
11. เอกสารทางการเงิน
– รายการเดินบัญชีอย่างน้อย 3 เดือน เป็นฉบับจริง และได้รับตราประทับจากธนาคาร หากผู้สมัครไม่สามารถแสดงหลักฐานการเงินได้ สถานกงสุลกรุงเทพฯจะเตรียมแบบฟอร์มให้
12. กรณีผู้เยาว์
– ใบสูติบัตรฉบับจริงและสำเนา
– หนังสือยินยอมให้ผุ้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศกับผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่ง โดยเอกสารต้องออกจากอำเภอ ฉบับจริงและสำเนา หรือหนังสือยินยอมที่ผู้ปกครองมาเซ็นต์ที่ VFS
– กรณีผู้ปกครองหย่าร้างกัน หรือไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรส จะต้องยื่นใบปกครองบุตร ออกจากอำเภอ (ฉบับสำเนา)
– กรณีผู้ปกครองเสียชีวิต ต้องยื่นใบมรณบัตร
– กรณีผู้ปกครองไม่สามารถพาผู้เยาว์มาที่ VFS ได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง
13. สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย
– ใบอนุญาตทำงานฉบับจริง และสำเนา (ถ้ามี)
– ตราประทับการเดินทางกลับเจ้าประเทศไทย (Re-Entry)

** เอกสารภาษาอื่น ๆ ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาเยอรมัน, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาอิตาลี) โดยแปลจากศูนย์ภาษา
** กรณียื่นเอกสารเพื่อพิสุจน์ความสัมพันธ์ จากประเทศอื่น ที่ไม่ใช่ประเทศไทย เอกสารนั้น ต้องได้รับการรับรองจากกรมการกงสุล หรือสถานทูต