วีซ่าประเทศอังกฤษ

ประเภท วีซ่าเยี่ยมเยียน

อัพเดทสถานการณ์ COVID19

สถานการณ์ – มาตรการระดับปานกลาง
คนไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศอังกฤษได้ด้วยวีซ่าเยี่ยมเยียนหรือท่องเที่ยว ภายใต้เงื่อนไข:

เงื่อนไข
1. มีผลตรวจโควิดที่เป็นลบเป็นระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาตรวจ ไปจนถึง เวลาที่ถึงประเทศอังกฤษ
2. กรอกแบบฟอร์ม Passenger Locator Form
3. กักตัวเป็นเวลา 10 วันที่บ้าน หรือที่พักที่ระบุไว้ใน Passenger Locator Form
4. ถ้าเป็นไปได้ให้โหลดแอพพลิเคชั่น NHS COVID-19 ก่อนการเดินทาง

ข้อมูลเพิ่มเติม
VFS Global.co.uk

เอกสาร

1. กรอกแแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าออนไลน์ ปริ้นท์และเซ็นต์ให้เรียบร้อย
2. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน หลังจากเดินทางกลับมา ต้องมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า (สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล 2 ชุด)
3. หนังสือเดินทาง เล่มเก่า (ถ้ามี) (สำเนาหน้าที่ได้รับวีซ่าทุกหน้า)
4. รูปถ่าย ไม่ต้องใช้ เพราะจะให้ถ่ายรูปตอนยื่นเอกสารพร้อมกับเก็บลายนิ้วมือ
5. ใบยืนยันการนัดหมาย
6. หนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
7. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินทั้งไป และกลับ (ตั๋วที่สามารถเลื่อนวันไป กลับได้)
8. ประกันการเดินทาง ความคุ้มครองขั้นต่ำ 30,000 ยูโร สำหรับการรักษาฉุกเฉินในโรงพยาบาลและการส่งตัวกลับประเทศ (ต้องเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น)
9. จดหมายเชิญจากเจ้าบ้าน ที่ระบุชื่อ นามสกุล,วัน เดือน ปี เกิด, สัญชาติ ระยะเวลาของการเข้าพัก และจุดประสงค์ในการเข้าพัก และหลักฐานทางการเงินของผู้เชิญ กรณีผู้เชิญ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
10. กรณีที่เจ้าบ้าน ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับผู้สมัคร กันอย่างเป็นทางการ (boyfriend, girlfriend) เอกสารที่เจ้าบ้านต้องเตรียมคือ สำเนาพาร์สปอร์ต 1 หลักฐานความสัมพันธ์ การพูดคุย
กรณีเจ้าบ้านมีความสัมพันธ์ กับผู้สมัครอย่างเป็นทางการ (married) เจ้าบ้านต้องเตรียม ทะเบียนสมรส หนังสือทะเบียนบ้าน สำเนาพาร์สปอร์ต 1
11. หลักฐานการจ้างงาน
– กรณีลูกจ้าง /หนังสือรับรองการทำงาน โดยระบุวันลา ตำแหน่ง และเงินเดือน
– กรณีเจ้าของกิจการ/ ใบทะเบียนพาณิชย์ที่ระบุชื่อของผู้สมัคร
– กรณีนักเรียน นักศึกษา/ หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ทั้งเอกสารฉบับจริงและสำเนา
12. หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร เพื่อยืนยันยอดเงินที่มีอยู่จริง (Bank Guarantee)
13. รายการเดินบัญชีย้อนหลัง อย่างน้อย 6 เดือน เป็นฉบับจริง และได้รับตราประทับจากธนาคาร
14. กรณีผู้เยาว์
– ใบสูติบัตรฉบับจริงและสำเนา
– หนังสือยินยอมให้ผุ้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศกับผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่ง โดยเอกสารต้องออกจากอำเภอ ฉบับจริงและสำเนา หรือหนังสือยินยอมที่ผู้ปกครองมาเซ็นต์ที่ VFS
– กรณีผู้ปกครองหย่าร้างกัน หรือไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรส จะต้องยื่นใบปกครองบุตร ออกจากอำเภอ (ฉบับสำเนา)
– กรณีผู้ปกครองเสียชีวิต ต้องยื่นใบมรณบัตร
– กรณีผู้ปกครองไม่สามารถพาผู้เยาว์มาที่ VFS ได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง
15. แผนการเดินทางคร่าว ๆ
16. สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย
– ใบอนุญาตทำงานฉบับจริง และสำเนา (ถ้ามี)
– ตราประทับการเดินทางกลับเจ้าประเทศไทย (Re-Entry)

** กรณียื่นเอกสารเพื่อพิสุจน์ความสัมพันธ์ จากประเทศอื่น ที่ไม่ใช่ประเทศไทย เอกสารนั้น ต้องได้รับการรับรองจากกรมการกงสุล หรือสถานทูต
ระยะเวลาในการรอพิจารณา ประมาณ 15 วันทำการ
*เอกสารภาษาอื่น ๆ ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยแปลจากศูนย์ภาษา ,กระดาษต้องเป็นขนาด A4 เท่านั้น
ระยะเวลาการเตรียมการยื่นวีซ่าล่วงหน้าคือ ไม่เกิน 3 เดือน